Ban municipal poliesportiu

BAN

JUAN VICTOR MARTÍ VALLÉS,

batle-president de l’Ajuntament de Binissalem, Illes Balears;

 

FAIG SABER

Que per tal de protegir la salubritat pública i el be dels binissalemers i binissalemeres, que per aquest govern es la màxima en aquesta legislatura, i que malauradament s’ha vist afectada durant els darrers mesos per la pandèmia COVID-19, m’he vist en l’obligació per tal de garantir la seguretat, de que no siguin d’aplicació les mesures que possibiliten la fase 2. Seguint les mesures preses per altres municipis balears, i atesos els següents antecedents:

Atès que l’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, requereix l’adopció de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura. Les circumstàncies extraordinàries que concorren constitueixen, sens dubte, una crisi sanitària sense precedents i d’enorme magnitud tant pel molt elevat nombre de ciutadans afectats com per l’extraordinari risc per als seus drets.

Atès que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen límits en la circulació de les persones i mesures de contenció en l’àmbit educatiu i de la formació.

Atès la “Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diverses órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.”

Atès la “Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restriccions de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.”

Es restringeix l’accés a totes les instal·lacions esportives municipals fins que sigui d’aplicació la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Així mateix, tinc el deure de recordar que segons la normativa vigent, els agents de l’autoritat podran sancionar aquelles persones que no respectin la legalitat vigent.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

Ban municipal poliesportiu