Ban municipal suspensió pagaments Escoleta municipal, Centre de dia i Ocupació via pública

BAN

Atès la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública.

Atès del Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Atès l’informe de data 26 de març de 2020 de la Interventora municipal on s’exposa que en el cas de taxes i preus públics per serveis no prestats com a conseqüència del Reial decret llei 8/2020 és correcte decretar la no liquidació de les corresponents taxes. I que en el cas de taxes i preus públics de serveis prestats, i d’impostos, no és correcte decretar la no liquidació, però sí que es pot aprovar aplaçar el pagament voluntari (previst entre l’1 d’octubre i l’1 de desembre de 2020) i els rebuts domiciliats, però sempre dins l’exercici 2020. Per tant com a molt es pot retardar 1 mes.

També es pot aprovar aplaçar el pagament dels tributs que, a petició del o la contribuent, es paguen de manera fraccionada. Tot i que s’ha d’entendre que això suposaria un augment de les darreres quotes.

Atès el decret de Batlia de l’Ajuntament de Binissalem de data 27 de març de 2020 de suspensió de taxes i preus públics de serveis no prestats (escoleta municipal Binipetit, servei de centre de dia, ocupació via pública amb terrasses bars i mercat setmanal).

Inform que no es cobrarà l’escoleta municipal Binipetit, ni la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer i ambulants (inclou el mercat setmanal), ni el servei de Centre de Dia, ni l’ocupació de via pública amb terrasses bars des de l’1 d’abril fins que acabi l’estat d’alarma.

BAN suspensió pagaments