Ban suspensió pagaments (ORA)

Atès la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública.

Atès el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que en el mateixos termes que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 33 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, l’article 10 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, disposa que el període comprès des del 18 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió.

Tenint en compte l’evolució dels esdeveniments i l’estat actual de risc imminent i extraordinari per a la salut pública com a conseqü.ncia de l’COVID-19, resulta obligada l’adopció de les mesures cautelars, ajustades als principis de minimització de la intervenció i de proporcionalitat de les mesures adoptades als fins perseguits.

A l’objecte de protegir i donar suport al teixit productiu i social, així com als col·lectius més vulnerables, per tal de minimitzar l’impacte econòmic i oferint en l’àmbit de les competències municipals el suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables per minimitzar transitòriament l’impacte dels efectes de l’COVID-19 en la vida quotidiana.

Atès el decret de Batlia de data 30 de març de 2020,

Inform que queda en suspensió temporal el reglament regulador de l’estacionament en superfície amb limitació horària mentre duri l’estat d’alarma.

Binissalem, a la data de la signatura electrònica.

Ban suspensió pagaments (ORA)