Bases de la constitució d’una borsa de treball de tècnic d’administració general TAG, mitjançant concurs-oposició