Bases de la Convocatoria de selecció d’un borsí de Tècnic educatiu

ANUNCI

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 7 de febrer de 2018, va acordar la constitució, pel procediment de concurs, personal laboral, un borsí de tècnic educatiu, amb subjecció a les següents bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓ D’UN BORSÍ DE TÈCNIC EDUCATIU, PEL SISTEMA DE CONCURS, LABORAL DE CARÀCTER TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM.

L’art. 23.2 de la Constitució disposa que tots els ciutadans tenen dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin.

Degut a la necessitat d’aquest Ajuntament de poder disposar d’un borsí de personal laboral de la categoria Tècnic Educatiu, es sotmeten a aprovació d’aquesta Junta de Govern Local les següents bases:

04 Anunci bases borsa tècnic educatiu

05 Model instància

13 Anunci llista provisional admesos i exclosos