Bases per a la creació d’una borsa de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, amb data 16 de juny de 2020 va dictar la següent resolució:

DECRET DE BATLIA NÚM. 459/2020

BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL, MITJANÇANT CONCURS, EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL I PRESIDENT DEL SOIB, DE 29 D’OCTUBRE DE 2019.

Anunci bases AODL