Borsí de feina de tècnic/a superior d’educació infantil

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, amb data 22 de desembre de 2020 va dictar la següent resolució:

DECRET DE BATLIA NÚM. 1110/2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL PER L’ESCOLETA MUNICIPAL, PERSONAL LABORAL, DE CARÀCTER TEMPORAL D’AQUEST AJUNTAMENT.

L’art. 23.2 de la Constitució disposa que tots els ciutadans tenen dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin.

El motiu de la provisió d’aquesta borsa de treball és l’acabament del termini de vigència de l’anterior d’aquesta categoria; i per a la cobertura de les necessitats que puguin subvenir per necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de vacants, baixes metges, maternitat, vacances, i, altres, que es puguin produir entre el personal de l’EEI Binipetit –escoleta municipal–, inclosos a la plantilla de l’Ajuntament de Binissalem.

Anunci bases convocatòria borsí educador-a

Sol·licitud