Comissió de valoració de la convocatòria places de policia local

Acta de dia 11 de març de 2021 de la Comissió de Valoració de la convocatòria per proveir tres places de policia local en Comissió de Serveis, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs

Essent les onze hores i trenta minuts, es reuneix la Comissió de Valoració amb la següent composició:

President: Sr. Jaime Perelló Marcé

Vocals: Sr. Juan José Cuenca Garrido

Sr. Juan Ramón Palet Sánchez

Secretària: Sra. Margalida Mateu Bestard

La finalitat de la sessió és la valoració de la fase de concurs, quedant de la següent manera:

Acta Comissió Valoració