Comunicació compte bancari per fer efectius pagaments

L’Ajuntament de Binissalem, com a norma general, farà efectius els pagaments per conceptes varis: devolució d’ingressos, pagament de factures, subvencions… mitjançant transferència bancària. Per això cal comunicar les dades bancàries del compte corrent a on s’ha de fer efectiu l’ingrés.

La persona física o jurídica titular del compte ha de ser la mateixa que la que figura com a beneficiària del pagament o de la devolució.

També s’admetrà un certificat de titularitat bancària que solen emetre totes les entitats bancàries a través de la banca online.

Adjuntam el model de certificat: Certificat titularitat bancària