Convocatòria procés selectiu plaça secretaria, funcionari interí

ANUNCI

 El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, per Decret de batlia núm. 2022-1043 de dia 7 d’octubre de 2022, aprovà les bases i programes de la següent convocatòria,

“BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA COBERTURA AMB CARÀCTER INTERÍ DE LA PLAÇA DE SECRETARI/ÀRIA RESERVADA A LA SUBESCALA DE SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM, MITJANÇANT CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE FEINA

PRIMERA. – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de Secretari/ària reservada a la subescala de Secretaria, per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per proveir interinament el lloc de feina, reservat a funcionaris amb habilitació nacional de la subescala Secretaria, de l’Ajuntament de Binissalem. Aquest procés selectiu es fa pel cas que la provisió per personal funcionari d’habilitació nacional, d’acord amb els procediments dels articles 49 a 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, no sigui possible.

Les persones aspirants que superin el procés selectiu integraran de forma automàtica la borsa de feina, i respectant l’ordre de puntuació final en el procés de selecció de manera que puguin ser cridades per successius nomenaments interins per cobrir les necessitats de personal del mateix grup de la plaça objecte del present procés i per funcions relacionades segons normativa vigent aplicable. Un cop constituïda l’esmentada borsa, els nomenaments temporals que s’hagin de formalitzar es faran seguint les normes de funcionament de la borsa de feina que es regulen a la base desena d’aquesta convocatòria. (…)

El termini per presentar instàncies serà fins el divendres 28 d’octubre.