Contractació treballador/a social, mitjançant oferta del SOIB

DECRET DE BATLIA

CONTRACTACIÓ TREBALLADOR/A SOCIAL, MITJANÇANT OFERTA DEL SOIB

(1. Oferta núm: 04/2020/001318. 2. Ocupació (CNO): 2824. Localitat: 07008)

Atès la necessitat de contractar de manera urgent i temporal un/a treballador/a social, per reforçar els Serveis Socials de l’Ajuntament de Binissalem, per tar de fer front a la situació d’emergència provocada pel COVID-19, de conformitat amb el Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Aquesta contractació és única i exclusivament per aquest concepte, serà de 6 mesos, prorrogable només en cas d’extrema necessitat i mentre es mantinguin aquestes mesures urgents extraordinàries.

Atès que, aquesta contractació és urgent i que en aquests moments l’Ajuntament de Binissalem no disposa de cap borsa de feina d’aquesta categoria, s’acudí al SOIB. Sol·licitud oferta d’ocupació: 25/05/2020 12:04 Num. Registre: L99E59078/2020. Pel procediment de selecció, el SOIB, publicà a la seva web l’oferta núm.04/2020/001318, on totes les persones interessades s’hi podien inscriure, entre el 26 i el 28-05-2020…

Decret publicació baremació i contractació TREBALLADORA SOCIAL