Convocatòria i bases plaça administratiu, funcionari de carrera

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, per Decret de batlia núm. 2021-0288 de dia 8 de març de 2021, aprovà les bases i programes de la següent convocatòria,

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, PER TORN LLIURE, D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM

PRIMERA. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és la provisió, pel procediment de CONCURS – OPOSICIÓ, d’UNA plaça de l’escala d’administració general, subescala administrativa, personal funcionari de carrera, grup C subgrup C1.

Aquesta plaça està inclosa a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2017, (BOIB núm. 17 de 06-02-17 i correcció d’errors BOIB núm. 50 de 18-04-19).

Les retribucions a percebre són: sou base, triennis i residència corresponents al grup C1, imports segons pressupostos generals de l’estat; i, les atribuïdes a la plaça: complement de destinació nivell 18, i, un específic anual de 4.151,84 €.

Aquestes bases, i, el procediment de selecció es regiran de conformitat amb els termes establerts al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la CAIB, i supletòriament, per a allò no previst a l’anterior; en el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’ingrés del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat (BOE núm. 85, de 10 d’abril de 1995); en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i programes mínims del procediment de selecció dels funcionaris d’Administració local (BOE núm. 142, de 14 de juny de 1991); en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

La present convocatòria i les bases es publicaran en el BOIB, i, en el tauler d’anuncis de la web municipal www.ajbinissalem.net. I, de conformitat amb l’art.6.2 del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, l’anunci també es publicarà en el BOE.

El termini per presentar la documentació serà de dia 31 de març fins dia 30 d’abril.