Convocatòria per presentar candidatures al Premi Ramon Llull

En el BOIB núm. 140 es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria per presentar candidatures al Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears i a la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023.

Amb aquesta convocatòria s’inicia novament el procediment per concedir aquestes distincions.

La concessió d’aquestes distincions es regeix pel Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i pel Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual es regula el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears, tots dos publicats en el BOIB núm. 5, d’11 de gener.

Ambdós decrets preveuen, en l’article 5, que poden presentar-hi candidatures les administracions públiques, els òrgans i ens públics, les associacions i les organitzacions representatives d’interessos econòmics o socials, i les persones físiques o jurídiques, a títol individual o col·lectiu, a més de les conselleries del Govern i els ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma.

Per poder presentar candidatures als premis Ramon Llull i Medalla d’Or 2023 s’han d’emplenar els formularis corresponents a cada premi per a cada candidat o candidata que es proposi. Aquests formularis els podreu trobar a la pàgina web de la DireccióGeneral de Relacions Institucionals i Cooperació Local i a la Seu Electrònica d’aquesta Administració. Es poden presentar fins al 15 de desembre de 2022.

Per a qualsevol aclariment, podeu contactar amb el Servei de Relacions Institucionals (a l’adreça electrònica serveirelins@dgri.caib.es o al telèfon 971 17 71 00, extensió 69764 o 69767).