Convocatòria per proveir tres places de policia local en comissió de serveis

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 25 de gener de 2021 dictà la següent resolució:

DECRET DE BATLIA NÚM. 2021-0080

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR TRES PLACES DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM EN COMISSIÓ DE SERVEIS

ESCALA: Administració especial

SUBESCALA: Serveis especials

DENOMINACIÓ: Policia Local

GRUP: C

SUBGRUP: C1

NOMBRE DE VACANTS: 3

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs

PRIMERA. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és la provisió temporal, en comissió de serveis de caràcter voluntari, de tres places vacants de policia local existents a la plantilla de l’Ajuntament de Binissalem.

La durada de la comissió de serveis serà de dotze mesos, de conformitat amb l’establert a l’art.192.4 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació dels policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del fons de seguretat pública de les Illes Balears; període que es podrà prorrogar desprès de justificació prèvia de l’òrgan competent, per un termini màxim de dos anys (…)

 

Anunci bases comissió serveis Policia local

Instància places Policia local comissió de serveis