Decret 2020-0226 llista definitiva admesos i exclosos

DECRET DE LA BATLIA. Acabat el termini per esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió a la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa de treball amb destinació al nomenament de funcionaris interins de la Subescala Auxiliar d’Administració General, equiparable al Grup C2, d’acord amb la classificació de l’article 76 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per la present, en aplicació de l’establert a l’art. 20 del Reglament General de l’Estat, aplicable supletòriament a les Corporacions Locals en virtut del seu art. 1er 3, i de la Base Sisena de les reguladores de l’esmentat procediment de selecció, pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

1er.- Aprovar la llista definitiva i declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per a prendre part de la borsa de feina anteriorment indicada, els següents aspirants…

2020-0226 Decret llista definitiva admesos i exclosos