DECRET DE BATLIA 2020-0157

La propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha comportat no només la declaració per part de l’Organització Mundial de la Salut d’una situació d’emergència d’importància internacional i la reacció per part de diferents estats del nostre entorn, sinó també la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; declaració que ha vingut a complementar les mesures urgents adoptades mitjançant el Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, centrat en la resposta a l’impacte econòmic del COVID-19…

DECRET 2020-0157 [Decret coronavirus Binissalem-1]