Decret de Batlia constitució borsa de treball de treballador-a familiar

Tenint en compte la proposta provisional de la valoració de mèrits i la revisió de l’al·legació, del tribunal qualificador de la borsa de treball per proveir, amb personal laboral temporal, una borsa de treball de treballador/a familiar.

D’acord amb la base novena que regeixen la creació de la borsa i en ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides, art. 21.1.g i h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, he resolt:

Decret de Batlia constitució borsa de treball