Decret de Batlia núm. 350/20199

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data 24 d’abril de 2019 ha dictat la següent resolució:

DECRET DE BATLIA NÚM. 350/20199

 Vista la demanda de millora de la circulació i seguretat a la zona escolar, presentada en data 17/05/2018 pel grup impulsor d’un Projecte de Mobilitat Escolar del qual en formen part les AMIPAS de L’IES i el CEIP BINISSALEM i el Fórum Cívic a través del Técnic de Ciutat Educadora de l’ajuntament de Binissalem, i posades en pràctica dues reformes circulatòries el resultat de les quals no fou satisfactori i no resolgué la problemàtica existent, s’optà per instal·lar un sistema semàforic adequat a l’horari d’entrades i sortides escolar convertint el carrer Reg en sentit únic, minvant considerablement la circulació de vehicles i donant més seguretat a la gran quantitat d’escolars que transiten en aquests moments per aquest carrer.

HE RESOLT

  1. AUTORITZAR la instal·lació de semafors que prohibeixen la circulació de vehicles al carrer Reg desviant-los cap al carrer de Sa Creu en horari de d’entrada i sortida escolar.
  2. DONAR publicitat al present decret, mitjançant el tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament.

Que es comuniqui la present resolució als interessats, així com el règim de recursos pertinents. Binissalem, 24/04/2019. EL BATLE. Signat i segellat”.

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 30 d’abril de 2019

 

El Batle,

J.Víctor Martí Vallés.

 

Decret de Batlia núm. 350/20199