Decret llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos del concurs per una plaça interventor/a

DECRET DE LA BATLIA

Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part al procediment selectiu, mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament de Binissalem mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal per a cobrir necessitats urgents de prestació de serveis.

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

1er.- Aprovar la llista provisional i declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per a prendre part a dit procés selectiu, els següents aspirants

Decret llistat provisional admesos i exclosos concurs plaça interventor o interventora