Decret de Batlia nº 1364/18 Aprovació oferta Ocupació Pública 2018

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, amb data d’avui  ha dictat la següent resolució:

DECRET DE BATLIA N. º 1364/18

APROVACIÓ OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2018

El Pressupost general de la corporació per a l’exercici 2018 i la plantilla de personal, es van aprovar inicialment per acord de Ple, en sessió extraordinària de 16 de maig de 2018 (publicació aprovació definitiva BOIB n.º 75 de 19 de juny de 2018).

Anunci Oferta Ocupació Pública 2018