Edicte Exp. Activitat 16/17

CARPINTERIA COMAS, SL, ha sol·licitat d’aquesta Batlia permís d’instal·lació i obra d’una activitat per a AMPLIACIÓ DE MAGATZEM DE FUSTERIA ENTRE MITGERES, al carrer Bonaire núm. 64 cantonada carrer Ponent, segons projecte redactat per l’Enginyer Industrial Sr. Jaume Socias Llull i per l’arquitecte Sr. Andreu Ferrer Pascual, expedient municipal núm. 16/17.

En compliment del disposat a l’article 39.1.c) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies, l’expedient abans esmentat, a efectes que les persones físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que estiguin interessats formulin les observacions que considerin pertinents.

L’expedient es troba de manifest i pot consultar-se durant les hores d’oficina al Departament d’Activitats, Obres i Urbanisme d’aquest Ajuntament.

Binissalem, 11 de desembre de 2017.

Edicte Exp. d’Act. 16-17 Ampliació de magatzem de futeria entre mitgeres al carrer Bonaire, 64