Edicte per ampliació de cafeteria

SIMONE PANIGHELLO, ha sol·licitat d’aquesta Batlia permís d’instal·lació i obra d’una activitat per a AMPLIACIÓ DE CAFETERIA (OBRA: OBERTURA DE CONNEXIÓ ENTRE LOCALS), al carrer Creu 1 i 3, segons projecte redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Sr. Gabriel Pons Cañellas, expedient municipal núm. 8/19.

En compliment del disposat a l’article 39.1.c) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies, l’expedient abans esmentat, a efectes que les persones físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que estiguin interessats formulin les observacions que considerin pertinents.

L’expedient es troba de manifest i pot consultar-se durant les hores d’oficina al Departament d’Activitats, Obres i Urbanisme d’aquest Ajuntament.

Edicte Exp. Act. 8-19 SIMONE PANIGHELLO