EDICTE

ANTONIO BESTARD VIDAL, ha sol-licitat d’aquesta Batlia permís d’instal·lació i obra d’una activitat per a REFORMA D’HABITATGE PER CONVERTIR-HO EN ACADEMIA D’ESTUDIS 1 HABITATGE, a la Plac;a Església núm. 19, segons projecte redactat pels Arquitectes Sr. Jaume Alomar Sureda i Sr. Xavier Fontanet Adrover i fitxa resum d’activitat permanent redactada per l’Enginyer Tecnic Industrial Sr. Francisco Pascual Galmés, expedient municipal núm. 17/17.

En compliment del disposat a l’article 39.1.c) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de régim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les llles Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 1 O dies, l’expedient abans esmentat, a efectes que les persones físiques o jurídiques, associacions, entitats ve”inals i les que estiguin interessats formulin les observacions que considerin pertinents.

L’expedient es traba de manifest i pot consultar-se durant les hores d’oficina al Departament d’Activitats, Obres i Urbanisme d’aquest Ajuntament.