Exposició pública de la llista provisional de candidats a Jurat per al bienni 2021-2022 de Binissalem

ANUNCI

L’audiència Provincial de Palma de Mallorca, en compliment del que disposa la llei Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat, remet a l’Ajuntament de Binissalem, la llista Provisional de Candidats a Jurat per al bienni 2021-2022.

De conformitat amb l’article 13.4 de l’esmentada Llei Orgànica 5/1995, del Tribunal del Jurat, pel present anunci s’exposa al públic la llista provisional de Candidats al Jurat d’aquest municipi, que estarà a disposició per a la seva consulta, durant els quinze darrers dies del present mes d’octubre, prèvia identificació amb el document corresponent, a les oficines municipals (padró municipal d’habitants) de dilluns a divendres de 8 h a 15.

El que es fa públic perquè es tengui coneixement i efectes.

Anunci exposició provisional de candidats a Jurat 2021-2022