Horaris Festes de Sant Jaume 2023

DECRET DE BATLIA

De Conformitat amb les atribucions que me corresponen com a President d’aquesta Corporació Local, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 45 del Reglament orgànic municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament dia 1 de Febrer de 2016 i publicat en el BOIB núm. 40 de dia 29 de març de 2016.

Atès que el poble de Binissalem aquest mes de juliol celebra la Festa de Sant Jaume catalogada com a Festa popular.

Atès que, en virtut de l’article 7 in fine, de l’Ordenança municipal reguladora dels Horaris d’Obertura i Tancament d’Establiments i Espectacles Públics i Activitats Recreatives, durant les Festes Populars l’horari de tancament habitual dels establiments públics i de les activitats recreatives es pot ampliar fins a dues hores.

(…)

DECRET DE BATLIA FESTES SANT JAUME 2023 – HORARIS