Llista definitiva admesos en el procés selectiu de la borsa de feina de treballador/a familiar

DECRET DE LA BATLIA. Acabat el termini per esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió a la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa de treball per cobrir, mitjançant contractacions laborals temporals, les necessitats de l’Ajuntament de Binissalem de treballador/a familiar.

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

PRIMER.- Aprovar la llista definitiva i declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per a prendre part de la borsa de feina anteriorment indicada, els següents aspirants

Decret lllista definitiva admesos i exclosos