Llista provisional admesos i exclosos tècnic superior educació infantil

DECRET DE LA BATLIA.- Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part de la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa de treball per cobrir, mitjançant contractacions laborals temporals, les necessitats de l’Ajuntament de Binissalem de tècnic/a superior d’educació infantil per l’escoleta municipal.

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

1er.- Aprovar la llista provisional i declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per a prendre part de la borsa de feina anteriorment indicada, els següents aspirants

DECRET llista provisional admesos i exclosos