Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per constituir una plaça de secretari/ària

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data 30 de juliol de 2019 va dictar la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA 2019-0596

Atès que per Decret de Batlia nº 2019-0530 de data 27 de juny de 2019 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una plaça de secretari/ària, funcionari de caràcter interí, d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de CONCURS-OPOSICIÓ.

Anunci llista provisional admesos i exclosos