Llistat definitiu admesos i exclosos borsí tècnic superior educació infantil

DECRET DE LA BATLIA. Acabat el termini per esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió a la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa de treball per cobrir, mitjançant contractacions laborals temporals, les necessitats de l’Ajuntament de Binissalem de tècnic/a superior d’educació infantil per l’escoleta municipal.

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT

Llista definitiva admesos i exclosos