Llistat definitiu i nomenament persones funcionaris en pràctiques policia local

DECRET DE BATLIA

Atès que per Decret de Batlia núm. 2021-1125 de 16 de juliol de 2021, es van aprovar les bases del procediment d’oposició, funcionari de carrera, quatre places de policia local

Vista l’acta del tribunal qualificador d’11 de març de 2022 on es proposa la llista definitiva, pel present HE RESOLT:

PRIMER.- Aprovar la llista definitiva proposada pel tribunal qualificador, essent els aprovats amb plaça, així com el seu nomenament com a personal funcionari en pràctiques, de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Binissalem, a les següents persones:

Decret de Batlia llista definitiva i nomenament funcionaris en pràctiques