Llistat definitiu valoració mèrits tècnic superior educació infantil

Acta de dia 6 de maig de 2021 del tribunal qualificador de la convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a superior d’educació infantil per l’escoleta municipal, personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs.

Essent les nou hores, es reuneix el tribunal qualificador amb la següent composició:

President: Sr. Jaime Perelló Marcé
Vocals: Sra. Joana Maria Pol Hernández
Sra. Antònia Sans Horrach
Secretària: Sra. Margalida Mateu Bestard

La finalitat de la sessió és la revisió de les al·legacions presentades.

Punts de l’ordre del dia:

1. Revisió al·legacions presentades.
2. Llistat definitiu.

Acta tribunal 06-05-2021