Llistat provisional valoració mèrits tècnic superior educació infantil

Acta de dia 25 de març, i 22 d’abril de 2021 del tribunal qualificador de la convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a superior d’educació infantil, per l’escoleta municipal, personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs

Essent les nou hores, es reuneix el tribunal qualificador amb la següent composició:

President: Sr. Jaime Perelló Marcé

Vocals: Sra. Joana Maria Pol Hernández, Sra. Antònia Sans Horrach

Secretària: Sra. Margalida Mateu Bestard

La finalitat de la sessió és la valoració de la fase de concurs, quedant de la següent manera:

Acta tribunal 25-03-21 i 15 i 22-04-2021