Normes segon exercici procés selectiu auxiliar administratiu

NORMATIVA SEGON EXERCICI PROCÉS SELECTIU AUXILIAR ADMINISTRATIU

– Constitució Espanyola de 1978.

– Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

– Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

– Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

– Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

– Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol pel que s’aprova el reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

– Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la que se publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

– LCSP

– Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

– Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

– Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

– Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

– Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personal i garantia dels drets digitals.

– Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

– Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: Objecte. Transparència de l’activitat pública: Àmbit subjectiu d’aplicació. Publicitat activa. Dret d’accés a la informació pública. Regulacions especials del dret d’accés a la informació pública (disposició addicional primera).

Normes segon exercici procés selectiu auxiliar administratiu