Permís d’instal·lació i obra d’una activitat per bodega de producció artesanal de vi

EDICTE

VISAMAR EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA SL, ha sol·licitat d’aquesta Batlia permís d’instal·lació i obra d’una activitat per BODEGA DE PRODUCCIÓ ARTESANAL DE VI (OBRA: ACONDICIONAMENT DE LOCAL), al carrer Sa Coma núm. 10, segons projecte redactat per l’arquitecte Sr. Bernat P. Nadal Martí, expedient municipal núm. 13/18.

En compliment del disposat a l’article 39.1.c) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies, l’expedient abans esmentat, a efectes que les persones físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que estiguin interessats formulin les observacions que considerin pertinents.

L’expedient es troba de manifest i pot consultar-se durant les hores d’oficina al Departament d’Activitats, Obres i Urbanisme d’aquest Ajuntament.

ATÈS el que disposa l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic el qual estableix al seu punt 1 i 2 les circumstàncies per les quals les autoritats i el personal al servei de les Administracions s’abstindran d’intervenir en el procediment.

ATÈS que en el present supòsit concorre un motiu d’abstenció previst a dit article el present edicte és signat pel primer Tinent de Batle.

Binissalem, 6 de febrer de 2019.

El Primer Tinent de Batle,

Francisco Moyà Pol.

EDICTE EXP. ACT. 13-18 BODEGA C. COMA