Publicació Anunci Bases 4 places policia local

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 4 PLACES VACANTS, DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT ORDINARI.

PRIMERA. Objecte de la convocatòria, procediment de selecció i normativa
La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, (…)

Publicació Anunci Bases 4 places policia local