Resolució batlia admesos i exclosos borsí auxiliar administratiu

DECRET DE LA BATLIA. Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part de la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa de treball amb destinació al nomenament de funcionaris interins de la Subescala Auxiliar d’Administració General, equiparable al Grup C2, d’acord amb la classificació de l’article 76 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per la present, en aplicació de l’establert a l’art. 20 del Reglament General de l’Estat, aplicable supletòriament a les Corporacions Locals en virtut del seu art. 1er 3, i de la Base Sisena de les reguladores de l’esmentat procediment de selecció, pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

DECRET 2020-0121 [04 Decret llista provisional admesos i exclosos]