Resultats provisionals borsí TAG

Acta de dia 4 de març de 2020 del tribunal qualificador de la convocatòria d’una borsa de treball de Tècnics d’Administració General, funcionari de caràcter interí, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs-oposició

Essent les nou hores, es reuneix el tribunal qualificador amb la següent composició:

President:Sr. Jaime Perelló Marcé

Vocals:Sra. Elena Palacio Tuñón

Sr. Javier de Oleza Serra de Gayeta

Sr. Ignacio Trueba Riera

Secretària:Sra. Margalida Mateu Bestard

La finalitat de la sessió és la valoració de la fase de concurs, quedant de la següent manera:

Obert l’acte, es tracten els següents punts:

1.- Valoració concurs.

2.- Qualificació provisional del borsí

 

Acta tribunal 04-03-2020