Resultats provisionals del segon exercici de coneixements de la fase d’oposició de dues places de policia local

ANUNCI

De conformitat amb el que preveu la clàusula setena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, per cobrir com a personal funcionari de carrera 2 places vacants, de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant el procediment ordinari, s’ha realitzat el segon exercici de coneixements tipus test de la fase d’oposició de caràcter obligatori i eliminatori, el Tribunal de Selecció ha proposat provisionalment…

Anunci provisional resultats segon exercici policia local