Valoració provisional fase concurs plaça administratiu

Acta de dia 7 d’octubre de 2021 del tribunal qualificador de la convocatòria d’una plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’administració general, subescala administrativa, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs-oposició.

Essent les nou hores, es reuneix el tribunal qualificador amb la següent composició:

President:     Sra. Margalida Llabrés Abrines

Vocals:         Sra. Alicia Morales Rosselló

Sra. Ascensión Llabrés Visiedo

Secretària:    Sra. Margalida Mateu Bestard

La finalitat de la sessió és la valoració de la fase de concurs. Aquest tribunal s’ha reunit amb anterioritat, els dies 1, 2, 6, 7, 27 i 29 de setembre i 5 i 6 d’octubre, per la revisió i valoració dels mèrits presentats; en data d’avui, es conclou aquest procés.

Acta valoració mèrits 07-10-2021