Treballador/a familiar

CONTRACTACIÓ 1 TREBALLADOR/A FAMILIAR

VIA PRESENTACIÓ OFERTA SOIB

MOTIU: Necessitat urgent cobertura de baixes

Contractar de manera urgent i temporal un/a treballador/a familiar per cobrir baixes per ILT. Aquesta contractació és única i exclusivament per aquest concepte.

Per mor que aquesta contractació és urgent i que en aquests moments l’Ajuntament de Binissalem no disposa de cap borsa de feina d’aquesta categoria, es farà mitjançant “oferta SOIB”. Pel procediment de selecció, el SOIB en farà convocatòria pública i s’hauran de garantir els principis constitucions d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els principis rectors per a l’accés a l’ocupació pública prevists a l’article 55 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Per motius d’urgència i necessitat, les persones interessades que s’hagin inscrit a l’oferta (mitjançant la web del SOIB), a l’endemà d’haver-se inscrit i màxim el 04-10-20, han de presentar la documentació justificativa dels requisits i mèrits, al registre electrònic de l’Ajuntament  https://ajbinissalem.sedelectronica.es/info.0 (tràmits destacats – instància general)

Per accedir a la seu electrònica

Requisits i criteris contractació TF