Decret puntuacions definitives Comissió de serveis policia local

Decret de Batlia

Vist la proposta provisional de la valoració de mèrits, de la Comissió de Valoració, per proveir tres places de policia local, en comissió de serveis, mitjançant concurs.

D’acord amb la base cinquena que regeix la convocatòria de la comissió de serveis i en ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides, art. 21.1.g i h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, he resolt:

 

Decret puntuacions definitives