Información Agencia Tributaria de las Islas Baleares

Pel que fa a la voluntària de 2018 al municipi de Binissalem s’ha decidit que s’enviarà, per darrera vegada, avís de pagament especial, per fer el pagament del tributs locals.

Aquest avís de pagament no s’enviarà als subjectes que ja haguessin accedit al Carter Virtual d’Avisos ni als subjectes que tinguin domiciliat el rebut corresponent amb efectes 2018, així com tampoc, en principi, en els casos en què els avisos remesos anteriorment haguessin estat retornats per l’operador postal o no s’hagués realitzat el pagament del mateix rebut (titular, concepte i objecte) l’any 2017.

El període de pagament es recorda que s’inicia l’1 d’octubre fins el 3 de desembre.

 

En cuanto a la voluntaria de 2018 en el municipio de Binissalem se ha decidido que se enviará, por última vez, aviso de pago especial, para hacer el pago de los tributos locales.

Este aviso de pago no se enviará a los sujetos que ya hubieran accedido al Cartero Virtual de Avisos ni a aquellos que tengan domiciliado el recibo correspondiente con efectos 2018, así como tampoco, en principio, en los casos en que los avisos remitidos anteriormente hubieran sido devueltos por el operador postal o no se hubiera realizado el pago del mismo recibo (titular, concepto y objeto) en el año 2017.

Se recuerda que el período de pago se inicia el 1 de octubre hasta el 3 de diciembre.