Guies de Salut laboral per sectors COVID-19

En el següent enllaç es troben els protocols el·laborats per l’Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral (Ibassal), juntament amb la Conselleria de Salut, per a garantir la seguretat i la salut en el treball, d’aquells sectors que reprenen l’activitat en les fases de desconfinament.

GUIES DE SALUT LABORAL PER SECTORS

 

Principals mesures sobre l’organització de l’activitat

 • Establir jornades de treball continuades
 • Els treballadors han d’estar a una distància de seguretat i han de disposar d’equips de protecció individuals
 • Han de ser el mínim temps possible al carrer
 • Es fixaran torns per a les menjades
 • Només es permet una persona per filera dins els vehicles que utilitzen els treballadors per desplaçar-se a la feina
 • Als vehicles de transport de material hi poden anar dues persones com a màxim
 • S’ha de dur un registre diari de totes les persones que entrin a l’obra (proveïdors, direcció facultativa de l’obra, propietat, comercials…)
 • Es fixaran panells informatius a varis punts amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi de corona virus
 • S’establiran zones de neteja amb aigua, sabó i paper secant o solució hidroalcohòlica per al rentat de mans
 • Increment de la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’oficines i també de les eines de feina

Mesures preventives que han d’adoptar els treballadors i treballadores

A més de complir amb les recomanacions d’higiene sanitària que es recolliran als cartells, han de prendre també mesures preventives individuals:

 • Prendre la temperatura diàriament abans d’anar a la feina
 • Mantenir la distància de seguretat i utilitzar els equips de protecció individuals
 • Rentar-se les mans sovint als punts que s’instal·laran
 • Contribuir al manteniment net de les instal·lacions i eines
 • Emprar guants i no compartir amb els companys equips de protecció  o coberts, tassons o begudes

Què fer en casos de sospita

En el cas que un treballador convisqui o ho hagi fet amb una persona que s’hagi infectat, si té símptomes o febre, ho ha de comunicar al seu responsable directe, a més de quedar a casa i cridar el 061 i seguir les instruccions de l’autoritat sanitària.

Si és l’empresa la que té coneixement d’una situació així i el treballador és troba a l’obra, serà aïllat i es donarà avís al 061 i no es podrà reprendre l’activitat fins que les autoritats sanitària i el servei de protecció de l’empresa estableixin les condicions.

Aquestes mesures les han de seguir també els tècnics que puntualment es desplacen a l’obra (arquitecte director de les obres, aparellador, enginyers…)

El coordinador de seguretat i salut és l’encarregat de comprovar que es compleixen tots els requisits i, en cas d’incompliment, es reclamarà al contractista la seva rectificació i si es reitera l’incompliment es posaran els fets en coneixement de les autoritats, que podran procedir a la suspensió de l’activitat.