Ajudes familiars per a l’escola d’estiu i activitats de lleure

Si teniu un fill inscrit a l’escola d’estiu teniu l’oportunitat d’accedir a les ajudes habilitades pel Consell de Mallorca per sufragar part de la inscripció.

Les ajudes s’atorgaran per ordre d’entrega de les sol·licituds rebudes. La documentació s’ha de presentar a partir de dia 20 de juliol de 2020.

INSTRUCCIONS PER TRAMITAR LES AJUDES A LES FAMILIES PER A L’ESCOLA D’ESTIU DELS NINS INSCRITS

Es tracta d’una subvenció fixa de 150€ mensuals o 75€ quinzenals per cada menor (3-16 anys).

Són acumulatives, es a dir, els menors que s’apuntin 2 mesos a aquests tipus d’activitat tindran dret a una subvenció de 300€.

L’atorgament de la subvenció és exclusivament per ordre d’entrada al registre de l’Ajuntament. No es subvencionen activitats inferiors a 15 dies.

Podran ser beneficiaris de l’ajut aquelles persones empadronades a Binissalem que tenguin menors al seu càrrec (també empadronats al poble) i que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant la complementació d’una declaració responsable i l’emissió d’un posterior informe dels serveis socials de l’Ajuntament.
  • Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrit a l’oficina de demanda d’ocupació. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant còpia autèntica (compulsada o original) de la targeta de demanda d’ocupació.
  • Haver resultat afectat per un ERTO o un cessament total o parcial de l’activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s’hagin d’incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral. Aquesta circumstància s’acreditarà:
    • En el cas de situació legal de desocupació temporal, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions.
    • En el cas de cessament total de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de declaració de cessament de l’activitat declarada per l’interessat.
    • En el cas de cessament parcial de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant l’acreditació de la reducció de la facturació en, al menys, un 75 % en relació amb la facturació mitja del primer trimestre de l’any, per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Documentació a aportar:

1.- Fotocòpia del DNI de la persona que sol·licita la subvenció (Pare, mare, tutor etc.)

2.- Còpia compulsada del llibre de família

3.- Sol·licitud complimentada

4.- Declaració responsable indicant que els menors es troben empadronats al municipi i que s’autoritza a l’Ajuntament a treure els corresponents certificats d’empadronament. A dita declaració s’indica a més si els menors ja realitzen l’activitat o si l’ajut és per a futures inscripcions.

5.- El document acreditatiu de la situació concreta del sol·licitant. (Targeta, certificat de cessament, etc.)

6.- Inscripció dels menors a càrrec a alguna activitat Esportiva i de Lleure que es dugui a terme durant l’estiu del 2020.

7.- Declaració formal de la despesa ocasionada per la inscripció del menor a les activitats.(Els beneficiaris tenen la obligació de conservar durant 4 anys els justificants dels pagaments)

8.- Certificat bancari normalitzat que acrediti el compte corrent o llibreta en la qual s’ha d’ingressar l’import de l’ajut.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds i tots els documents es podran presentar al registre general de l’Ajuntament de Binissalem a partir del proper dia 20 de juliol de 2020 i es tramitaran per ordre d’arribada.

DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud subvenció_català

CERTIFICAT BANCARI_català

Declaració responsable