Aplicació de mesures excepcionals als mercats ambulants

L’ISPIB ens ha fet arribar per correu electrònic la següent resposta a la consulta realitzada en relació a l’activitat comercial dels mercats ambulants:

En relació a la consulta realitzada, l’Acord del Consell de Govern d’11 de gener de 2021 no fixa mesures excepcional pels mercats ambulants. Per tant, d’acord amb el que preveu el seu apartat tercer, les mesures aplicables son les previstes al punt 2 de l’apartat XV del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19,aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 i les modificacions posteriors, que estableix el següent:

Condicions que han de complir els mercats ambulants

En el cas dels mercats que duen a terme l’activitat a la via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària, comunament anomenats mercats ambulants, s’han d’aplicar les limitacions següents en funció del nivell d’alarma sanitària vigent:

  • Nivell 0: 100 % dels llocs habituals o autoritzats.
  • Nivells 1 i 2: 75 % dels llocs habituals o autoritzats si en tenen més de vinti-un; 100 % dels llocs habituals o autoritzats si de manera habitual tenen autoritzades fins a vint parades.
  • Nivell 3: 75 % dels llocs habituals o autoritzats.
  • Nivell 4: 50 % dels llocs habituals o autoritzats.
  • En tot cas, s’ha de donar prioritat a les parades d’alimentació o de productes i béns de què no hi hagi oferta suficient en el municipi.
  • Els ajuntaments poden augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l’exercici d’aquesta activitat, de manera que es produeixi un efecte equivalent a la limitació esmentada en el distanciament entre parades, i han d’establir requisits de distanciament entre parades i condicions de delimitació del mercat amb l’objectiu de garantir la seguretat i la distància mínima interpersonal entre treballadors, clients i vianants.
  • Les fires poden operar en les mateixes condicions i restriccions que els mercats ambulants, excepte en els territoris en què hi hagi vigent un nivell d’alerta sanitari 4, en què se n’ha de suspendre l’activitat. Els ajuntaments han d’assegurar la presència dels dispositius i les mesures de prevenció adequades per evitar la formació d’aglomeracions.

Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears. (ISPIB)

Mercats Ambulants (restriccions)