Atenció amb els residus del COVID

És important ser especialment cuidadosos amb els residus per evitar possibles contagis:

• Les mascaretes, guants i altres residus de cases on hi viu algun afectat pel COVID s’han de tirar al REBUIG.

• No llanceu enterra els guants que portau als comerços, feis servir les papereres!