Bases del 43è Certamen Internacional d’Arts Plàstiques i Visuals Vila de Binissalem 2022

El Casal de Cultura Can Gelabert convoca el 43è CERTAMEN D’ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS VILA DE BINISSALEM 2022 d’acord amb les següents bases:

1. Podran optar al premi artistes de qualsevol nacionalitat i residència, amb una única obra original. En el cas d’obres seriades (vídeos, fotografies, gravat…) úni-cament s’acceptaran edicions considerades úniques, de menys de 15 exemplars. Les obres presentades no poden haver estat premiades en altres certàmens.

2. El tema de les obres i les tècniques que s’hi emprin han de ser lliures.

3. Cada artista pot presentar una obra com a màxim.

4. El termini de recepció de les obres finalitzarà el divendres 2 de setembre a les 20h. Les obres han de ser lliurades al Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem, de 18 a 21 hores, de dilluns a divendres. Les obres tramitades per agència s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Binissalem fent constar a la tramesa “Per al Certamen Internacional d’Arts Plàstiques –Vila de Binissalem–” i el seu lliurament ha de ser anterior a la finalit-zació de l’esmentat termini. De cada obra s’expedirà el rebut corresponent.

5. Cada participant ha d’emplenar la butlleta d’inscripció i adjuntar-la a l’obra. En sobre tancat es presentarà el currículum que només s’obrirà en cas que l’obra sigui seleccionada o premiada. No s’admetran obres sense currículum ni currículums remesos per correu electrònic. La butlleta degudament emplenada s’ha de presen-tar juntament amb l’obra, tant si es tramet per correu com si es lliura personalment.

6. Amb les obres seleccionades i guardonades, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Binissalem organitzarà una exposició al Casal de Cultura de Can Gelabert, que s’inaugurarà dissabte 17 de setembre a les 19:30h i que es podrà visitar fins dia 31 d’octubre de 2022, de dilluns a divendres de 15:30 a 21 hores i dissabtes de 10 a 13 hores. L’acte de lliurament de premis se celebrarà el mateix dia de la inauguració. Amb les obres es confeccionarà un pòster desplegable del qual es lliuraran 20 exemplars per artista.

7. Aquest Certamen està dotat amb els premis següents: Primer premi: 2.500€ patrocinat per l’Ajuntament de Binissalem i la possibilitat d’organitzar una exposició individual al Casal de Cultura Can Gelabert i a la Sala del Centre de Cultura Can Jeroni de Sant Josep de la Talaia (Eivissa), en col·laboració amb la Fundació Baleària. L’import net percebut per la persona guanyadora serà el que sigui després d’aplicar la retenció fiscal establerta per la legislació vigent. Segon premi: 2.000€ patrocinat per Disset Consultors i dos bitllets per a viatjar a qualsevol destinació de Illes Balears amb la col·laboració de la Fundació Baleària. Premi Especial Michael Horbach a la millor obra fotogràfica: Patrocinat per la Fundació Michael Horbach, una estància de fins a 6 setmanes a l’allotjament faci-litat per dita fundació a Colònia (Alemanya), 1.000€ per a la producció de l’obra i la possibilitat d’organitzar una exposició a la sala de la Fundació. Aquest premi no es podrà acumular als dos primers.

8. Ambdós premiats hauran de presentar una proposta d’imatge, pel disseny del programa d’actes i l’etiqueta del vi de les festes del Vermar de l’any 2023. Les propostes s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Binissalem abans de dia 23 de febrer i la Comissió de festes n’escollirà una a l’efecte.

9. Les obres que no hagin estat seleccionades podran recollir-se, per part dels propietaris o dels seus representants autoritzats, entre l’1 i el 8 d’octubre, de dilluns a divendres de 16 a 21 hores i dissabtes de 10 a 13 hores al Casal de Cultura Can Gelabert. Caldrà presentar el resguard d’inscripció. S’entén que les obres no retira-des abans d’aquesta data queden en propietat de l’Ajuntament.

10. Les obres seleccionades es podran recollir del dia 1 al 5 de novembre al Casal de Cultura Can Gelabert, de dilluns a divendres de 16 a 21 hores i dissabtes de 10 a 13 hores, prèvia presentació del resguard d’inscripció.

11. Les obres guardonades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Binissalem, Disset Consultors i Fundació Michael Horbach, respectivament.

12. El jurat estarà compost per professionals del camp de les arts plàstiques, i el guanyador de l’edició anterior d’aquest certamen. Els membres del jurat es dona-ran a conèixer dia 27 d’agost.

13. Els tres premis podran ser declarats deserts i els acords del Jurat seran inapel-lables. Totes les incidències imprevistes en aquestes Bases seran resoltes pel Jurat.

14. El fet de presentar una obra al Certamen d’Arts Plàstiques suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació. No s’acceptaran obres que no s’ajustin a aquestes bases.

Bases Certamen ARTS 2022