Bases del XIV Premi Llorenç Moyà d’obres dramàtiques 2022

Amb el propòsit de recordar la figura literària de Llorenç Moyà (Binissalem 1916 – Palma 1981) que, a més de poeta, va ser un dels grans dramaturgs illencs del segle XX, i amb la voluntat d’estimular l’escriptura dramàtica en la nostra llengua, l’Ajuntament de Binissalem i el Consell de Mallorca convoquen la catorzena edició del Premi Llorenç Moyà d’Obres Dramàtiques.

Les bases per les quals es regirà el premi són les següents:

1. Poden participar al premi Llorenç Moyà tots els autors i autores que ho desitgin, amb obres teatrals, originals i inèdites, escrites en llengua catalana.

2. Les obres presentades no poden haver guanyat cap premi amb anterioritat al veredicte del jurat, ni estar en procés d’edició o tenir els drets d’edició compromesos.

3. Cada autor/a hi pot participar amb tants originals com desitgi. Els treballs hauran de tenir entre 50 i 100 folis i s’han de presentar per triplicat, en DIN A4 mecanografiats a doble espai.

4. Es concedirà un premi únic de 2.000 €, patrocinat per l’Ajuntament de Binissalem. El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert. L’import net percebut per la persona guanyadora serà el que sigui després d’aplicar la retenció fiscal establerta per la legislació vigent.

5. L’obra guanyadora serà publicada.

6. L’Ajuntament de Binissalem té la intenció, en tant que sigui possible, de produir el muntatge i exhibició de l’obra premiada.

7. Tots els autors i autores es comprometen que en les edicions i representacions de l’obra guanyadora hi figuri la menció “Premi Llorenç Moyà d’obres dramàtiques 2022”.

8. Les obres s’han de presentar per triplicat sense signar, amb un títol i un lema. Juntament amb els treballs s’ha d’incloure un sobre, a l’exterior del qual figurarà el títol i el lema i, a l’interior, el nom, els cognoms, el domicili, el núm. del DNI o del passaport i el telèfon de l’autor o de l’autora. El treball i aquest sobre amb les dades s’han de trametre al Casal de Cultura Can Gelabert, Carrer de la Portella, s/n de Binissalem, amb la referència “Per al Premi Llorenç Moyà d’obres dramàtiques 2022”, abans de les 20 hores de dia 25 de novembre de 2022. Si el lliurament s’ha fet per correu certificat, comptarà la data del registre de Correus.

9. El jurat serà nomenat per l’Ajuntament de Binissalem i la seva decisió serà inapel·lable.

10. El Premi es farà públic en un acte de lliurament al Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem, divendres 13 de gener de 2023 a les 20 h.

11. La presentació en aquest concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

12. Un cop lliurats els premis i en un termini de tres mesos, els autors que ho desitgin podran reclamar les obres no premiades. Un cop transcorregut aquest termini, l’organització es reserva el dret de destruir els originals.

Bases Llorenç Moya 2022