Condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis

Ordre SND / 388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius

Després de la declaració de l’Estat d’Alarma, el passat 14 de març, el Govern aquest mateix diumenge va adoptar i aprovar les mesures necessàries per iniciar el procés de desescalada gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social adoptades fins ara.

Aquest procés serà aplicat en diferents fases, que dependran de l’evolució de les dades epidemiològiques relatives al COVID-19. Per això, el Govern ha adoptat una sèrie de mesures destinades a flexibilitzar determinades restriccions relatives a el comerç minorista, hostaleria i restauració, pràctica de l’esport professional i federat i arxius. A partir d’ara comença la fase inicial o fase 0, destinada a la reactivació de l’activitat comercial, aplicant les següents mesures:

 

1. Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

Reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals suspesos després de la declaració de l’estat d’alarma, a excepció d’aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d’aquells que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial.

Requisits:

1.1. S’establirà un sistema de cita prèvia, sense que es puguin habilitar zones d’espera.

1.2. Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb la deguda separació física o, mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.

1.3. S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’aquest col·lectiu.

1.4. Els desplaçaments als establiments i locals, podran efectuar-se únicament dins el municipi de residència, llevat que el servei o producte no es trobi disponible en el mateix.

 

2. Mesures d’Higiene – OBLIGATÒRIES

Un mínim dues vegades a el dia, s’haurà de realitzar una neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques.

Pautes:

2.1. Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, a l’acabar el dia.

2.2. S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu o qualsevol anàlegs.

2.3. Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual utilitzats es rebutjaran.

2.4. Rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball.

2.5. Es garantirà una ventilació adequada.

2.6. No s’utilitzaran els lavabos per part dels clients.

2.7. Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres d’accionament no manual, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de forma freqüent i al menys un cop a el dia.

2.8. Quan en l’establiment o local hagi de romandre més d’un treballador atenent al públic, les mesures de neteja s’estendran també a les zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

2.9. S’ha d’assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o amb cartellera i senyalització.

2.10. Han de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics, a l’entrada de el local, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

2.11. A les botigues de roba, els provadors s’han de fer servir per una única persona I després del seu ús es netejaran i desinfectaran.

 

3. Incorporació dels empleats

No podran incorporar-se els treballadors que estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19; i tampoc els treballadors que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

El titular de l’activitat s’ha d’assegurar que tots els treballadors tinguin equips de protecció individual i tinguin a la seva disposició, màscares i gels hidroalcohòlics per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó.

L’ús de màscares serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors.

 

4. Distàncies

a) DOS METRES, en cas que no hi hagi mampares i / o barreres.

b) UN METRE, en cas que hi hagi mampares i / o barreres.

 

5. Activitats d’Hostaleria i Restauració

5.1. Es poden realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments, quedant prohibit el consum a l’interior dels establiments.

5.2. El client haurà de realitzar la comanda per telèfon o Internet, i l’establiment fixarà un horari de recollida.

5.3. Espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes i el pagament.

5.4. Garantir-la deguda separació física.

5.5. Només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

5.6. L’accés a l’establiment es realitzarà de manera individual, no permetent la permanència en el mateix de més d’un client, llevat d’aquells casos en què es tracti d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major.