Qüestions operatives sobre mesures restrictives R.D. 463/2020

Desplaçaments particulars

De manera individual, únicament es permet l’acompanyament de persones grans, menors, persones depenents o persones amb discapacitat, o si hi hagués una altra causa degudament justificada. L’agent podrà realitzar totes les comprovacions que consideri oportunes per verificar la veracitat de la justificació.

Es prohibeix el trànsit per les platges.

Es permet que un adult, que es trobi realitzant algun dels desplaçaments autoritzats, sigui acompanyat per un menor si no té possibilitat de deixar-ho amb cap altra persona que tingui cura d’ell.

Es poden trobar a la via pública individus que manifestin que van a alimentar animals que habiten en espais públics però que no són de la seva propietat. Estarà autoritzat quan aquesta activitat vingués desenvolupant-se amb caràcter voluntari per aquelles entitats degudament acreditades a l’efecte per les administracions locals, aquelles podran seguir desenvolupant aquesta activitat. Aquests desplaçaments s’han de fer individualment, i portant la corresponent documentació acreditativa.

L’estat de necessitat habilita les persones amb discapacitat, que tinguin alteracions conductuals, com ara persones amb diagnòstic d’espectre autista i conductes disruptives, i a un acompanyant, a circular per les vies d’ús públic, sempre que es respectin les mesures necessàries per evitar el contagi.

Desplaçaments en vehicle

Només una (1) persona, excepte que transportin a persones grans o incapacitats.

Únicament per a les comeses autoritzades (comprar, banc, farmàcia, òptica, estanc …) o si es dirigeixen a tenir cura de persones grans, amb justificant tipus contracte.

El transport públic, privat, complementari i en particular de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, en els quals hagi de viatjar més d’una persona en el vehicle, respectarà que vagi com a màxim una persona per cada fila de seients, mantenint-se la major distància possible entre els ocupants.

No es denunciarà la caducitat de la ITV corresponent, ni la del permís de conducció (s’entén quan hagin caducat des de la declaració de l’Estat d’alarma)

Es pot realitzar qualsevol tipus de transport de mercaderies (mudances, mercaderies perilloses, etc.) sense cap limitació.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars que vagin a realitzar compres de les descrites en l’art. 7a de l’RD 463/2020 a centres comercials situats fora de les poblacions, sempre que ho facin al centre comercial més pròxim al seu lloc de residència, sempre que es tracti d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

Veure document complet